DR. ÖZGE ERGÜN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÜRÜN VE HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

DR. ÖZGE ERGÜN (“Kliniğimiz”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük duyarlılık göstermekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ve Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi (“GDPR”) uyarınca kişisel verileriniz toplanabileceğinden, kişisel verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere açıklandığı/aktarıldığı ve hangi amaçlarla açıklandığına ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınıza ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, kliniğimizi ziyaretiniz ve muayeneniz sırasında sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Bu kapsamda, tıbbî teşhis, muayene ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere; toplanan başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

Kimlik Verisi: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, Pasaport bilgileri, Doğum Yeri, Medeni durumu, vb.

İletişim Verisi: Adresiniz, Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,

Mesleki Deneyim: İcra edilen meslek.

Müşteri İşlem: Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vb.

Risk Yönetim Verisi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler vb.

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler vb.

Sağlık Verisi: Kullanılan ilaçlar, diğer hastalıklar, şikâyet nedeni, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileriniz, kan numune örnekleri vb.

Görsel ve İşitsel Veri: Güvenlik kamera kayıtları, ses kayıtları

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Randevuların oluşturulması,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Randevuların Planlanması
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Sağlanması
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İlgili mevzuat uyarınca sağlık bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname, kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve mahremiyetinin sağlanması hakkında yönetmelik,

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, alınan numune örnekleri ile yukarıda yer verilen amaçlar ve Kliniğimizin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Kliniğimizin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,
 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kliniğimiz hukuki sınırlar içinde kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,6098 Sayılı Borçlar Kanunu,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • İş Ortakları,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Adli makamlar,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
 • Çalışmakta olduğumuz mali müşavir, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • Yetkili kamu, kurum ve kuruluşları,
 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları ve yazılımları (“BT Sistemleri”) (Microsoft Office365 e-posta yazılımları ile çevrimiçi toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları) kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla kullanılan BT Sistemleri’nin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak

Olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.


Kanun kapsamındaki taleplerinizi, kliniğimizden talep edeceğiniz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak veya talebinizi kimliğinizi tespit eden belgelerle dilekçe ile yapabilirsiniz.

Fulya Teras, Hakkı Yeten Cad. No:11, C1-67 – İstanbul adresine bizzat teslim edebilir,

 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • [email protected] adresine e-posta aracılığıyla iletebilirsiniz.

DR. ÖZGE ERGÜN

E-Mail: [email protected]

Web Sayfası:  https://ozgeergun.com.tr/

Adres: Fulya Teras, Hakkı Yeten Cad. No:11, C1-67 – İstanbul